Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Wellbeing w pracy — jakie przynosi korzyści? 

Bez tytułu (1480×600 px) (1)

Dobrostan pracowników w miejscu pracy stał się kluczowym elementem sukcesu organizacji. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że dbanie o zdrowie i dobrostan pracowników nie tylko przyczynia się do poprawy atmosfery w pracy, ale ma również szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i samej organizacji. Wraz z dynamicznym rozwojem koncepcji wellbeing w miejscu pracy, coraz więcej firm wprowadza kompleksowe strategie mające na celu zapewnienie zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego swojemu personelowi. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym aspektom wellbeing w miejscu pracy i dowiemy się, jakie konkretnie korzyści przynosi ten stan zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.


Wymiary dobrostanu — który z nich obejmuje wellbeing w pracy? 

Instytut Gallupa, będąc uznaną jednostką badawczą w dziedzinie psychologii pozytywnej, identyfikuje pięć kategorii, które składają się na wellbeing człowieka:

 1. Wymiar fizyczny — obejmuje zdrowie fizyczne, aktywność fizyczną, energię i odporność organizmu. Ten wymiar wellbeing dotyczy dbania o swoje ciało poprzez zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną i odpowiednie nawyki zdrowotne.
 2. Wymiar emocjonalny — dotyczy zdolności do rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami, pozytywnych relacji z innymi ludźmi i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Wymiar emocjonalny obejmuje rozwijanie świadomości emocjonalnej, umiejętność wyrażania i regulacji emocji oraz budowanie zdrowych relacji międzyludzkich.
 3. Wymiar społeczny — koncentruje się na jakości relacji społecznych, wsparciu społecznym i poczuciu przynależności. Ten wymiar wellbeing dotyczy jakości interakcji z innymi ludźmi, budowania trwałych relacji, wsparcia ze strony rodziny, przyjaciół i społeczności.
 4. Wymiar zawodowy — dotyczy satysfakcji i sukcesu w pracy, poczucia sensu i spełnienia zawodowego oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym. Dany wymiar obejmuje poczucie spełnienia w wykonywanej pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego oraz zdolność do harmonijnego pogodzenia pracy i życia prywatnego.
 5. Wymiar intelektualny — obejmuje rozwijanie i poszerzanie swoich umiejętności intelektualnych, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów i ciekawości poznawczej. Wymiar intelektualny wellbeing uwzględnia naukę, rozwijanie umiejętności poznawczych, poszerzanie wiedzy i angażowanie się w intelektualne wyzwania.

Wszystkie te pięć kategorii wellbeing są ze sobą powiązane i wzajemnie wpływają na ogólny stan dobrostanu człowieka. Skupienie się na rozwijaniu i dbaniu o każdy z nich może przyczynić się do osiągnięcia pełniejszego i bardziej zrównoważonego życia.


Wellbeing w firmie — na czym polega?

Wellbeing w firmie odnosi się do kompleksowego podejścia do dobrostanu pracowników, które obejmuje aspekty zarówno fizyczne, jak i psychiczne, emocjonalne i społeczne. To termin, który opisuje całościową troskę o pracowników i ich dobrostan w miejscu pracy.

Wellbeing w firmie zakłada, że pracownicy są traktowani jako całe jednostki, a nie tylko jako narzędzia do osiągania celów biznesowych. Koncentruje się na tworzeniu środowiska pracy, które sprzyja zdrowiu, motywacji, zaangażowaniu i równowadze życia zawodowego i prywatnego pracowników.

Czynniki, które wpływają na wellbeing w firmie to najczęściej:

 • Fizyczne aspekty — zapewnienie ergonomicznego miejsca pracy, promowanie aktywności fizycznej, świadczenie opieki zdrowotnej i dostęp do badań profilaktycznych.
 • Aspekty psychiczne i emocjonalne — wspieranie zdrowia psychicznego, zapewnienie wsparcia psychologicznego i dostęp do usług takich jak doradztwo czy terapia, promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 • Kultura organizacyjna — stworzenie atmosfery opartej na wzajemnym szacunku, współpracy i wsparciu, promowanie rozwoju osobistego i zawodowego, możliwość udziału w podejmowaniu decyzji i wpływu na procesy w firmie.
 • Zrównoważony styl życia — zachęcanie do zdrowego żywienia, odpowiedniego snu, zarządzania stresem, regularnego wypoczynku i dbania o równowagę życia zawodowego i prywatnego.

Wellbeing w firmie przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej organizacji. Poprawia motywację, zaangażowanie i wydajność pracowników, zmniejsza absencję z powodu choroby, zwiększa retencję pracowników, poprawia wizerunek firmy, buduje pozytywną kulturę organizacyjną i przyczynia się do osiągania lepszych wyników biznesowych.


Zalety działań wellbeing w pracy

Wprowadzanie strategii i praktyk związanych z wellbeing w firmie to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji. Oznacza to troskę o całe spektrum potrzeb pracowników i tworzenie środowiska pracy, w którym mogą rozwijać się, być zdrowymi i odnoszącymi sukcesy jednostkami.

Działania związane z rozwiązaniami wellbeing w pracy niosą za sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Oto kilka głównych zalet:

 • Poprawa zdrowia i dobrostanu pracowników

Strategie wellbeing w miejscu pracy skupiają się na promowaniu zdrowego stylu życia, dbania o kondycję fizyczną i zdrową dietę. Wspierają również różnego rodzaju odpoczynek oraz uczą technik radzenia sobie ze stresem. Dzięki temu pracownicy mogą cieszyć się lepszym zdrowiem, zwiększoną energią i lepszym samopoczuciem zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników

Pracownicy, którzy czują się docenieni, wspierani i mają możliwość dbania o swoje zdrowie i dobrostan, są bardziej zaangażowani w pracę. Działania związane z programami wellbeing w pracy tworzą więź między pracownikami a organizacją, co przekłada się na większą motywację do osiągania celów i lepsze wyniki w pracy.

 • Redukcja absencji z powodu choroby 

Inwestowanie w zdrowie i dobrostan pracowników może przyczynić się do zmniejszenia absencji z powodu choroby. Pracownicy, którzy mają dostęp do programów profilaktycznych, opieki zdrowotnej i wsparcia w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi, zmniejszają ryzyko zachorowania i potrzeby korzystania z urlopu zdrowotnego.

 • Zwiększenie retencji pracowników 

Firma, która dba o dobrostan pracowników, buduje lojalność i zaangażowanie. Pracownicy, którzy czują się doceniani i mają możliwość rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego, są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłuższy czas. To przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

 • Poprawa wizerunku firmy

Organizacje, które koncentrują się na wellbeing pracowników, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy dbający o ludzi. To może przyciągać wysoko wykwalifikowanych kandydatów do pracy i przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku firmy w społeczności biznesowej.

 • Zwiększenie efektywności i wyników biznesowych 

Zdrowi i zmotywowani pracownicy są bardziej skuteczni i produktywni. Działania związane z wellbeing w pracy, takie jak promowanie zdrowego stylu życia, wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego oraz tworzenie odpowiedniego środowiska pracy, przyczyniają się do poprawy efektywności i osiągania lepszych wyników biznesowych.

Działania związane z wellbeing w pracy inwestycją, która przynosi korzyści obydwu stronom organizacji. Jest to zatem sytuacja “win-win”, w której dobrostan pracowników i sukces organizacji wzajemnie się uzupełniają.


Jak wprowadzić wellbeing w organizacji?

Wprowadzenie działań dbających o wellbeing w organizacji wymaga systematycznego podejścia i zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i całego zespołu. Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby osiągnąć ten cel: 

Analiza potrzeb i ocena obecnej sytuacji — przeprowadź analizę potrzeb pracowników i ocenę obecnej sytuacji w zakresie wellbeing w organizacji. Skonsultuj się z pracownikami, przeprowadź badania lub ankiety, aby zrozumieć, jakie obszary wymagają poprawy i które z nich stanowią priorytet. 

Zaangażowanie kierownictwa — ważne jest, aby kierownictwo organizacji zaangażowało się w inicjatywę wellbeing i stanęło na czele jej wprowadzania. Przywódcy muszą okazać wsparcie, zarówno werbalne, jak i poprzez przekładanie wartości wellbeing na politykę oraz decyzje organizacyjne.

Edukacja i świadomość — zorganizuj szkolenia i warsztaty dla pracowników na temat znaczenia wellbeing, korzyściach płynących z dbania o siebie oraz sposobach radzenia sobie ze stresem i utrzymania równowagi. Poprawa świadomości jest kluczowa dla skutecznego wprowadzenia działań wellbeing.

Wprowadzanie programów i inicjatyw — opracuj i wdroż różnorodne programy i inicjatywy związane z wellbeing. Mogą one obejmować promowanie aktywności fizycznej w pracy, organizację szkoleń dotyczących zdrowego stylu życia, dostarczanie zdrowego cateringu, zapewnienie dostępu do poradnictwa zdrowotnego czy organizowanie zajęć relaksacyjnych. 

Tworzenie zdrowego środowiska pracy — stwórz środowisko pracy, które sprzyja zdrowiu i dobrostanowi pracowników. Obejmuje to zapewnienie ergonomicznych miejsc pracy, dostęp do naturalnego światła i świeżego powietrza, a także budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku, współpracy i wsparciu.

Monitorowanie i ocena — regularnie monitoruj i oceniaj wprowadzone działania wellbeing. Badaj ich efektywność, zbieraj opinie pracowników i dostosowuj programy, aby lepiej odpowiadały ich potrzebom.

Komunikacja i zaangażowanie pracowników — ważne jest, aby utrzymywać stałą komunikację z pracownikami na temat działań i inicjatyw związanych z wellbeing w firmie. Włącz pracowników do procesu podejmowania decyzji, daj im możliwość wyrażenia opinii i uczestnictwa w programach wellbeing.

Kady z etapów jest równie ważny i wymaga specjalistycznego wsparcia, aby wybrane działania wellbeing przyniosły zamierzone efekty. W kwestii dbania o zdrowie pracowników warto się więc zdać na ekspertów w tej dziedzinie, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi programami wellbeing, które opracowaliśmy na podstawie naszego 14-letniego doświadczenia: https://wellbeingpolska.pl/program-wellness-zdrowie-pracownikow/. Każda z 3 wersji programu zapewnia kompleksowe wsparcie obszarów do poprawy, które zgłosili Twoi pracownicy. 

Wprowadzenie działań wellbeing w organizacji to proces długotrwały i wymaga systematycznego podejścia. Ważne jest, aby kontynuować rozwijanie i dostosowywanie działań wellbeing wraz z rozwojem organizacji i zmieniającymi się potrzebami pracowników. Regularne monitorowanie i ocena są kluczowe dla utrzymania skutecznych programów wellbeing.

Udostępnij