Wellbeing Polska

Pobierz najnowszy raport “Zdrowie psychiczne pracowników w 2024 roku” Pobierz →

Mobbing 

mobbing

Czym jest mobbing?

Mobbing jest prześladowaniem, zastraszaniem, nękaniem lub nawet stosowaniem przemocy w miejscu pracy wobec podwładnego, lub współpracownika. Zjawisko to obejmuje zarówno werbalne jak i niewerbalne metody znęcania się oraz upokarzania. Skutki mobbingu mogą być zarówno psychiczne jak i fizyczne. W krajach anglojęzycznych często zamiast słowa ”mobbing” używa się określenia ”bullying”. 

Kiedy można stwierdzić, że dochodzi do mobbingu?

Jeśli rodzaje negatywnych zachowań wymienionych powyżej powtarzają się regularnie, mają długotrwały charakter oraz przybierają coraz poważniejsze i agresywne formy, możemy mówić wtedy, że dochodzi do mobbingu. Należy także pamiętać, że sprawca mobbingu intencjonalnie chce zaszkodzić ofierze. 

Konflikt roli zawodowej a mobbing 

Konflikt roli zawodowej występuje, kiedy tej samej osobie stawia się niezgodne ze sobą wymagania w pracy. Prowadzi to do pojawienia się utrudnień w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Niepewność pracownika, co do tego, jakie wymagania kierowane są w jego stronę, staje się potencjalną przyczyną nękania w miejscu pracy. Jeśli w organizacji dochodzi do zgłoszeń dotyczących mobbingu, należy sprawdzić, czy nie występuje konflikt roli, aby podjąć próbę rozwiązania problemu. 

Jakie są taktyki mobbingu?

Do taktyk mobbingu należą:

  • taktyka upokarzania
  • taktyka zastraszania
  • taktyka pomniejszania kompetencji 
  • taktyka izolacji 
  • taktyka poniżania
  • taktyka utrudniania pracy 

Przykładem zastosowania mobbingu w pracy może być np. utrudnianie wykonywania pracy, przeciążenie pracą, grożenie jej w jakiejkolwiek formie. 

Konsekwencje mobbingu 

Konsekwencji mobbingu może być wiele i będą one zależne między innymi od indywidualnego stanu zdrowia psychicznego ofiary. Jako możliwe konsekwencje mobbingu można wymienić: obniżoną samoocenę i poczucie efektywności, przyzwyczajenie się do bycia poniżanym i postrzeganie dokonywanych przez siebie działań jako porażek, depresję, a nawet samobójstwo. Mogą pojawić się także dolegliwości fizyczne powstałe w wyniku długotrwałego stresu, jakim jest mobbing, takie jak: bóle głowy, wymioty, wrzody żołądka, zawały, nawroty chorób nowotworowych, udary, ciągłe zmęczenie. 

Zapobieganie mobbingowi 

Jeśli pojawią się w firmie przesłanki o występowaniu mobbingu, należy oficjalnie nazwać i opisać występujące zachowania w organizacji. Powinno się także wskazać negatywne i krzywdzące dla ofiary skutki. W firmie trzeba również zadbać o to, aby przygotować i ogłosić oficjalną politykę postępowania w sytuacji pojawienia się mobbingu. 

Co możesz zrobić jeśli sam jesteś ofiarą mobbingu?

  • Powiadom swoich najbliższych o byciu prześladowanym w pracy
  • Nie ukrywaj problemu przed swoimi współpracownikami, a jeśli możesz to powiadom ich o nim
  • Poszukaj wsparcia psychologa
  • Zgłoś skargę do szefa swojego prześladowcy 

Pamiętaj, że jeśli to Twój bezpośredni przełożony stosuje wobec Ciebie mobbing, to możesz zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy poprzez złożenie oficjalnej skargi lub zgłosić się do Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego.

Podsumowanie 

Mobbing jest zjawiskiem, które może wyrządzić pracownikowi wiele krzywd na tle psychicznym jak i fizycznym. Pracownicy niestety często obawiają się zgłaszać problemy tego typu, ponieważ mogą być zastraszeni przez  swojego bezpośredniego przełożonego. Trudno jest przez to określić rozpowszechnienie zjawiska mobbingu. 

Źródła: 

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1583/mobbing-w-pracy-czym-jest-i-jak-mu-zapobiegac#jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87-mobbingowi

http://www.centrum-antymobbingowe.pl/mobbing/24-skutki-mobbingu-dramat-ofiary-straty-pracodawcy-spoleczny-problem-panstwa

Udostępnij